udruženje nezavisnih procjenjivača crne gore

O udruženju

Osnovne informacije o Udruženju nezavisnih procjenjivača Crne Gore
Udruženje procjenjivača Crne Gore je organizacija licenciranih i dobrovoljno učlanjenih procjenjivača Crne Gore.

Udruženje procjenjivača osnovano je i registrovano kao nevladina organizacija kod Ministarstva pravde (Rješenje br. 02-3493/0 od 07.06.2000. godine), usklađeno sa Zakonom o nevladinim organizacijama (rješenje MUP-a broj 05 006/12-13830/2 od 19.03.2013. god), Ministarstvo javne uprave (resenje 2017.godine). Osnivačka skupština Udruženja održana je 01.06.2000. godine, na kojoj su donesena konstitutivna i druga akta, formirani i izabrani organi Udruženja (Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor, komisije). Osnovni ciljevi Udruženja su: - Okupljanje kompetentnih lica različitih struka, radi unapređenja prakse profesionalnog procjenjivanja, - Udruženje koje će biti prepoznato po autoritativnosti u procjenama vrijednosti koje će se uvažiti od subjekta u CG i vanjskom okruženju, jer će implementirati i primjenjivati međunarodne standarde za procjenu vrijednosti, pratiti stranu i domaću praksu, - Da bude jedna od logističkih poluga u ekonomskom sistemu, na način što će se stručno i nepristrasno uključivati u proces vrednovanja i transakcijama imovinu, - Da razvija profesionalnu etiku, ličnu i društvenu odgovornost nezavisnih procjenjivača uz stalnu edukaciju i osposobljavanje i uspostavljanje saradnje i učlanjivanje u internacionalne institucije procjenjivača. Udruženje (članovi) vrši procjene svih vrsta imovine: materijalnu i nematerijalnu, zemljište, objekte i opremu, obrtnu, ličnu, umjetnička djela, hartije od vrijednosti, kapital. Većina članova Udruženja su u periodu otvaranja procesa transformacije privrede (1989. godine) aktivni učesnici tog procesa kroz izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i društvenog kapitala. Udruženje okuplja značajan broj procjenjivača raznih oblasti i specijalnosti: ekonomska, tehnička (građevinska, mašinska, saobraćajna, elektro) poljoprivredna, rudarsko-geološka, pomorska, pravna, likovna i dr. U skladu sa Statutom Udruženja, uz prethodnu saglasnost Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja i Privrednog suda u Podgorici, Skupština Udruženja je 2009. godine donijela Odluku o uspostavljanju jedinstvenog spiska ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, što znači da su svi ovlašćeni procjenjivači u Crnoj Gori licencirani od strane Udruženja i njegovi članovi. U radu Skupšine Udruženja učestvovali su direktor Agencije g-din Vujović i predsjednik Privrednog suda g-din Rakočević. U tom periodu Udruženje je bilo jedini subjekt koji je licencirao i organizaciono okupljao sve procjenjivače u Crnoj Gori. Udruženje izdaje licence u odgovarajućem zvanju. Spisak licenciranih članova Udruženja objavljivan je u “Službenom listu CG” i na sajtu Udruženja. Članovi Udruženja su verifikovanî procjenjivači. Rezultati tih procjena, kao validni, prihvaćeni su od odgovarajućih državnih institucija: Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, Fonda za razvoj, Fonda PIO, banaka, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Privrednog suda Podgorica, Savjeta za privatizaciju i dr. Udruženje je uspostavilo kontakte i određenu saradnju sa pojedinim Udruženjima procjenjivača iz okruženja. Donesena je odluka za učlanjenje u Evropsko udruženje procjenjivača TEGoVA sa sjedištem u Briselu. Prihvaćen je zahtjev Udruženja za punopravno članstvo i donesena odgovarajuća odluka 16.05.2014. godine na Skupštini u Oslu. Nesporna je činjenica da oblast procjenjivanja u Crnoj Gori duže vremena nije na adekvatan način regulisana odgovarajućim propisima (Zakonom ili drugim aktom). Imajući u vidu da Crna Gora mora poštovati i sprovoditi praksu i direktive Evropske Unije, Udruženje je pokretač ideje i inicijator za pokretanje procedure za donošenje Zakona ili drugog pravnog akta o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih lica, imovine, kapitala i obaveza. 2015. godine nadležnom organu je upućen od strane Udruženja inicijalni predlog Zakona o procjeni imovine. To posebno iz razloga da je procjena ekonomskih vrijednosti vrlo značajna i frekventna, svakodnevna obaveza, koja zahtijeva sudska, bankarska, osiguravajuća, stečajna, kupoprodajna i druga praksa, a provodi se, takođe, kod postupka reorganizacije, segmentacije, restukturiranja i drugih promjena u društvima kapitala. Zakonom o računovostvu (Sl. Čl. 52/16) regulisano je, jednim poglavljem, oblast procjenjivanja vrijednosti imovine. Udruženje je, u dosadašnjem radu, u cilju edukacije članstva, uspješno organizovalo stručne seminare i savjetovanja (Bar 2010, Podgorica 2011.,2014. i 2018. godine). Udruženje je donijelo sva akta i dokumente za normalno funkcionisanje Udruženja. Potpisnici smo ugovora o Konzorcijumu za učešće na javnom tender za ovlašćenje u oblasti procjenjivanja vrijednosti. Predsjednik Udruženja: mr. Slobodan Perović, mob: 067/613-147, e-mail: i.ps@t-com.me Sekretar Udruženja: Nikola Mališić , mob: 067/264-521, e-mail: procjenjivaci.nm@gmail.com Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 99 Tel: +382 (0) 20 201-310 E-mail: procjenjivaci.nm@gmail.com web site: www.procjenjivaci.com Matični broj P.L. 02313464 Ž.R. 530-1887-75

AKTUELNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS