25th February 2017

O udruženju

UDRUŽENjE NEZAVISNIH PROCJENjIVAČA CRNE GORE

Informacija o Udruženju

 

 

Udruženje procjenjivača Crne Gore je organizacija licenciranih i dobrovoljno učlanjenih procjenjivača Crne Gore.

Udruženje procjenjivača osnovano je i registrovano kao nevladina organizacija kod Ministarstva pravde (Rješenje br. 02-3493/0 od 07.06.2000. godine), usklađeno sa Zakonom o nevladinim organizacijama (rješenje MUP-a broj 05 006/12-13830/2 od 19.03.2013. god), Ministarstvo javne uprave (resenje 2017.godine).

Osnivačka skupština Udruženja održana je 01.06.2000. godine, na kojoj su donesena konstitutivna i druga akta, formirani i izabrani organi Udruženja (Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor, komisije).
Osnovni ciljevi Udruženja su:

 

– Okupljanje kompetentnih lica različitih struka, radi unapređenja prakse profesionalnog procjenjivanja,

– Udruženje koje će biti prepoznato po autoritativnosti u procjenama vrijednosti koje će se uvažiti od subjekta u CG i vanjskom okruženju, jer će implementirati i primjenjivati međunarodne standarde za procjenu vrijednosti, pratiti stranu i domaću praksu,

– Da bude jedna od logističkih poluga u ekonomskom sistemu, na način što će se stručno i nepristrasno uključivati u proces vrednovanja i transakcijama imovinu,

– Da razvija profesionalnu etiku, ličnu i društvenu odgovornost nezavisnih procjenjivača uz stalnu edukaciju i osposobljavanje i uspostavljanje saradnje i učlanjivanje u internacionalne institucije procjenjivača.

 

Udruženje (članovi) vrši procjene svih vrsta imovine: materijalnu i nematerijalnu, zemljište, objekte i opremu, obrtnu, ličnu, umjetnička djela, hartije od vrijednosti, kapital.
Većina članova Udruženja su u periodu otvaranja procesa transformacije privrede (1989. godine) aktivni učesnici tog procesa kroz izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i društvenog kapitala.

 

Udruženje okuplja značajan broj procjenjivača raznih oblasti i specijalnosti: ekonomska, tehnička (građevinska, mašinska, saobraćajna, elektro) poljoprivredna, rudarsko-geološka, pomorska, pravna, likovna i dr.

 

U skladu sa Statutom Udruženja, uz prethodnu saglasnost Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja i Privrednog suda u Podgorici, Skupština Udruženja je 2009. godine donijela Odluku o uspostavljanju jedinstvenog spiska ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, što znači da su svi ovlašćeni procjenjivači u Crnoj Gori licencirani od strane Udruženja i njegovi članovi.

 

U radu Skupšine Udruženja učestvovali su direktor Agencije g-din Vujović i predsjednik Privrednog suda g-din Rakočević.

U tom periodu Udruženje je bilo jedini subjekt koji je licencirao i organizaciono okupljao sve procjenjivače u Crnoj Gori.

 

Udruženje izdaje licence u odgovarajućem zvanju.

Spisak licenciranih članova Udruženja objavljivan je u “Službenom listu CG” i na sajtu Udruženja.

 

Članovi Udruženja su verifikovanî procjenjivači. Rezultati tih procjena, kao validni, prihvaćeni su od odgovarajućih državnih institucija: Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, Fonda za razvoj, Fonda PIO, banaka, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Privrednog suda Podgorica, Savjeta za privatizaciju i dr.

Udruženje je uspostavilo kontakte i određenu saradnju sa pojedinim Udruženjima procjenjivača iz okruženja.

 

Donesena je odluka za učlanjenje u Evropsko udruženje procjenjivača TEGoVA sa sjedištem u Briselu. Prihvaćen je zahtjev Udruženja za punopravno članstvo i donesena odgovarajuća odluka 16.05.2014. godine na Skupštini u Oslu.

 

Nesporna je činjenica da oblast procjenjivanja u Crnoj Gori duže vremena nije na adekvatan način regulisana odgovarajućim propisima (Zakonom ili drugim aktom). Imajući u vidu da Crna Gora mora poštovati i sprovoditi praksu i direktive Evropske Unije, Udruženje je pokretač ideje i inicijator za pokretanje procedure za donošenje Zakona ili drugog pravnog akta o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih lica, imovine, kapitala i obaveza.

  1. godine nadležnom organu je upućen od strane Udruženja inicijalni predlog Zakona o procjeni imovine.

 

To posebno iz razloga da je procjena ekonomskih vrijednosti vrlo značajna i frekventna, svakodnevna obaveza, koja zahtijeva sudska, bankarska, osiguravajuća, stečajna, kupoprodajna i druga praksa, a provodi se, takođe, kod postupka reorganizacije, segmentacije, restukturiranja i drugih promjena u društvima kapitala.

Zakonom o računovostvu (Sl. Čl. 52/16) regulisano je, jednim poglavljem, oblast procjenjivanja vrijednosti imovine.

 

Udruženje je, u dosadašnjem radu, u cilju edukacije članstva, uspješno organizovalo stručne seminare i savjetovanja (Bar 2010, Podgorica 2011.,2014. i 2018. godine).

Udruženje je donijelo sva akta i dokumente za normalno funkcionisanje Udruženja.

Potpisnici smo ugovora o Konzorcijumu za učešće na javnom tender za ovlašćenje u oblasti procjenjivanja vrijednosti.                                                                        

 

Predsjednik Udruženja:
Milan Božović, mob: 067/620-912, e-mail: milan.bozovic956@gmail.com

 

Sekretar Udruženja:
Nikola Mališić , mob: 067/264-521, e-mail: procjenjivaci.nm@gmail.com

 

Predsjednik Upravnog odbora:
Jovan Lopušina, mob: 069/030-236, e-mail: lopusina@t-com.me

Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 99
Tel: +382 (0) 20 201-310
E-mail: procjenjivaci.nm@gmail.com
web site: www.procjenjivaci.com

Matični broj P.L. 02313464
Ž.R. 530-1887-75