Poslovnik o radu Upravnog Odbora

UPRAVNI ODBOR

                                                                                         

 

P O S L O V N I K

O RADU UPRAVNOG ODBORA

 

 

PODGORICA, JUN 2017

 

 

 

 

Na osnovu člana 29 Statuta Udruženja nezavisnih procjenjivača  Crne Gore, Upravni odbor na sjednici održanoj dana  15. juna 2017.godine,  donio je

 

 

P O S L O V N I K

O RADU UPRAVNOG ODBORA

 

 

 

I  OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1

 

Ovim Poslovnikom uređuje se postupak sazivanja, način rada i donošenja odluka kao i druga pitanja od interesa za rad i odlučivanje Upravnog Odbora Udruženja nezavisnih procjenjivača  Crne Gore (u daljem tekstu: Upravni odbor) u obavljanju funkcije izvršnog organa Skupštine Udruženja nezavisnih procjenjivača  Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština).

Član 2.

Upravni odbor obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se jednom u dva mjeseca i po potrebi.
Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednicu Upravnog odbora.
Pozivi za sjednicu Upravnog odbora se upućuju  predsjedniku Udruženja.
Sjednici Upravnog odbora pored članova Upravnog odbora po potrebi mogu da prisustvuju i
druga lica.

Član 3.

Kvorum za rad Upravnog odbora postoji ukoliko sjednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.
Odluke i druga akta koja donosi Upravni odbor potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

U slučaju da zakazana sjednica nema kvorum za rad i punovažno odlučivanje, sjednica se odlaže i zakazuje druga sa istim dnevnim redom, što se usmeno saopštava prisutnim članovima, a
odsutnim članovima se dostavlja pismeno obavještenje o ponovo zakazanoj sjednici.

 

  1. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

                                                                        Član 4.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom. U
njegovom odsustvu ili zbog njegove spriječenosti mijenja ga zamjenik predsjednika Upravnog
odbora sa svim pravima i obavezama predsjednika Upravnog odbora.

Član 5.

Član Upravnog odbora ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednici i da aktivno učestvuje u
njegovom radu.
U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici, član Upravnog odbora je dužan da o tome
unaprijed obavijesti predsjednika Upravnog odbora najmanje 24 sata prije početka sjednice.
Član Upravnog odbora je odgovoran za savjesno vršenje svoje funkcije.

Član 6

Član Upravnog odbora ima pravo da bude redovno i na vrijeme obaviješten o svim pitanjima čije je poznavanje neophodno radi ostvarivanja njegove funkcije u Upravnom odboru.

Član 7

Član Upravnog odbora ima pravo da na sjednici govori o pitanjima koja su na dnevnom redu i da glasa o predlogu odluke, zaključka ili drugog akta.
Član Upravnog odbora može se uzdržati od glasanja.

III. PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Član 8

Pripremu sjednice Upravnog odbora vrše predsjednik U.O. i sekretar Udruženja što obuhvata:
Predlog dnevnog reda

priprema odgovarajućeg pisanog materijala
• blagovremeno slanje poziva
• obezbjeđenje tehničkih, administrativnih i drugih uslova potrebnih za nesmetan radsjednice   Upravnog odbora
• druge mjere neophodne za rad Upravnog odbora

Član 9

Materijal za sjednicu Upravnog odbora sadrži i predloge odluka ili drugih akata čije se
donošenje predlaže, sa obrazloženjem.
Uz materijal za sjednicu dostavlja se i zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora.
Materijal na sjednicu dostavlja se uz poziv na sjednicu na ime člana.

Član 10

Sjednica Upravnog odbora saziva se pismenim putem ili elektronskom poštom.
Poziv na sjednicu sadrži:
• dan, čas i mjesto održavanja,
• predlog dnevnog reda,
• ime pozvanog lica i u kom svojstvu se poziva.

Pozivi se dostavljaju članovima Upravnog odbora i pozvanim licima najkasnije 7 dana prije
održavanja sjednice.

IV. TOK RADA NA SJEDNICI UPRAVNOG ODBORA

Član 11

Poslije konstatacije predsjednika Upravnog odbora da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje, pristupa se usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora.Svaki član Upravnog odbora ima pravo da stavi primjedbu na zapisnik, a o osnovanosti primjedbi odlučuje se odmah. Zapisnik na koji nijesu stavljene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su izvršene korekcije saglasno primjedbama, stavlja se na glasanje. Stavljene i usvojene primjedbe, odnosno konstatacija da je zapisnik usvojen bez primjedbi, unose se u zapisnik tekuće sjednice.

Član 12

Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice predsjednik Upravnog odbora poziva članove da se izjasne o predloženom dnevnom redu sjednice.
Dnevni red utvrđuje se na osnovu predloga Dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv na sjednicu.
Nakon utvrđenog dnevnog reda Upravni odbor prelazi na rad po utvrđenim tačkama.

Član 13

Na sjednici Upravnog odbora niko ne može govoriti prije nego što mu predsjednik Upravnog
odbora da riječ.
Predsjednik Upravnog odbora daje riječ po redu prijavljivanja za diskusiju.
Predsjednik će dati riječ mimo reda prijavljivanja samo izvjestiocu, ako je on to zatražio radi
obrazloženja, odnosno dodatnih objašnjenja u toku rasprave.

Član 14

Učesnik u raspravi na sjednici može o istom pitanju govoriti više puta ako je neophodno
razjašnjenje po istom pitanju.
Upravni odbor glasanjem može odlučiti da se trajanje diskusija ograniči.

Član 15

Upravni odbor može na predlog predsjednika ili člana Upravnog odbora odlučiti da se
rasprava o pojedinom pitanju odloži za narednu sjednicu radi pribavljanja potrebnih dodatnih
podataka za odlučivanje o njemu.
Rasprava po pojedinim tačkama dnevnog reda traje sve dok sva prijavljena lica ne završe svoje
izlaganje.
Kada utvrdi da nema više prijavljenih učesnika po određenoj tački dnevnog reda predsjednik
Upravnog odbora zaključuje raspravu.

Član 16

O predlogu akta odlučuje se glasanjem članova Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora glasaju tako što se izjašnjavaju za ili protiv predloga odluke, ili
se uzdržavaju.
Glasanje na sjednici Upravnog odbora je javno.
Glasanje se ponavlja ako prilikom glasanja broj glasova za i protiv predloga bude jednak.
Prije ponovljenog glasanja sjednica se prekida na 15 minuta.
Ako se i posle pauze rezultat glasanja ponovi, ova rasprava se odlaže za narednu sjednicu.

V. ODLAGANJE I PREKID SJEDNICE

Član 17

Sjednica Upravnog odbora se odlaže kad nastanu razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazano vrijeme i dan, a na zahtjev predsjednika ili 3 člana Upravnog odbora.

Član 18

Sjednica Upravnog odbora se prekida:
• kad se u toku sjednice utvrdi da ne postoji kvorum.
• kad sjednica zbog dugog trajanja ne može da se završi istog dana.
• kada dođe do težeg narušavanja reda, a predsjednik Upravnog odbora nije u stanju da ga
uspostavi izricanjem mjera utvrđenih ovim poslovnikom.

Član 19

Prekinuta sjednica Upravnog odbora nastavlja se, po pravilu, najkasnije u roku od 5 dana od
dana prekida.
Nastavak sjednice zakazuje predsjednik Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora koji nijesu prisustvovali prekinutoj sjednici obaveštavaju se o
datumu, vremenu i mjestu nastavka sjednice pismenim putem ili elektronskom poštom.
Ako je sjednica prekinuta radi odmora, prekid ne može trajati duže od 30 minuta.

VI. ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICAMA UPRAVNOG ODBORA

Član 20

O održavanju reda na sjednici stara se predsjednik Upravnog odbora.
Zbog povreda reda na sjednici Upravnog odbora mogu se prema članovima i drugim učesnicima
izreći:
1. opomena
2. oduzimanje riječi
3. udaljenje sa sjednice.

Član 21

Opomena se izriče za ponašanje kojim se narušava red na sjednici.
Oduzimanje riječi izriče se kad učesnik na sjednici narušava red, a već je izrečena opomena.
Mjere navedene u stavu 1. i 2. ovog člana izriče predsjednik Upravnog odbora.

Član 22

Udaljenje sa sjednice izriče se članu Upravnog odbora ili pozvanom na sjednicu koji i poslije
mjere oduzimanja riječi nastavi da ometa ili sprečava rad sjednice.
Odluku o udaljenju sa sjednice na predlog predsjednika Upravnog odbora donosi Upravni odbor većinom prisutnih.
VII. ZAPISNIK O RADU SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Član 23

O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik koji treba da sadrži:
• dan, čas i mjesto održavanja sjednice,
• broj sjednice,
• vrijeme početka rada sjednice
• broj i imena prisutnih članova Upravnog odbora kao i imena odsutnih članova,
• imena lica koja prisustvuju sjednici po pozivu,
• usvojeni dnevni red,
• imena učesnika u raspravi,
• odluke i zaključke sjednice,
• konstataciju da li je sjednica završena ili prekinuta.
Zapisnik potpisuju sekretar i predsjednik Upravnog odbora.

Član 24

Zapisnik se vodi u dva primjerka.
Zapisnik vodi sekretar odnosno lice koje odredi predsjednik Upravnog odbora.
Zapisnik mora biti sređen najmanje za 3 (tri) dana od dana održavanja sjednice.
Zapisnik o radu sjednice Upravnog odbora čuva se trajno u arhivi.
Uz zapisnik se prilažu svi materijali i dokumentacija koji se odnose na pitanja o kojima se
raspravljalo i odlučivalo na sjednici Upravnog odbora.

VIII. OSTALE ODREDBE

Član 25

O primjeni ovog Poslovnika stara se predsjednik Upravnog odbora.
Tumačenje pojedinih odredbi daje Upravni odbor.
Izmjene Poslovnika vrše se po istoj proceduri kao što je donijet.

Član 26

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj: 15/06/2017.

Podgorica, 15. jun 2017.godine

 

 

 

                                          Predsjednik,

                                          Predrag Nikolić