Predlog izvještaja o radu

Podgorica, maj 2017.

 

Predlog izvještaja o radu

 

 

 1. Udruženje je u izvještajnom periodu nastavilo sa aktivnostima i davanjem odgovarajućih predloga na temu neophodnosti zakonskog regulisanja oblasti procjenjivanja u Crnoj Gori.

Tu je aktivnost Udruženje započelo još 2007. godine upućivanjem više dopisa državim organima (Ministarstvo finansija). Te su inicijative ostale bez odgovora.

Početkom 2012. godine Ministarstvima ekonomije i finansija (na zahtjev koordinatora radne grupe) dostavljena su kompletna akta Udruženja kao dokumenta koja bi poslužila za definisanje stručnog pristupa za izradu nacrta normativnog akta (Zakona). Daljih kontakata nije bilo. Formirana je radna grupa bez konsultacije Udruženja i delegiranja člana.

 1. godine Ministarstvu finansija kao nadležnom državnom organu Udruženje je dostavilo predlog Zakona o komori procjenjivača sa pratećim dokumentima kao podzakonskim aktima.

Uslijedila je korespodencija koja sa stanovišta angažovanja Udruženja u kreiranju zakonskog rješenja, nije dala odgovarajući rezultat. Faktički je odbijena inicijativa Udruženja.

Aktivnost Udruženja u cilju što kvalitetnijeg i obuhvatnijeg zakonskog regulisanja ove materije nastavljena je i tokom 2014. i 2015. godine kada je takođe Ministarstvu finansija dostavljen predlog Zakona o procjeni vrijednosti imovine, kao poseban zakonski akt. Ni ova inicijativa nije prihvaćena. Ova značajna materija regulisana je izmjenama i dopunama Zakona o računovostvu. Na predlog Zakona dostavljene su primjedbe i mišljenje Udruženja.

 1. Drugi pravac aktivnosti koji je bio vrlo značajan za Udruženje je apliciranje za članstvo u TEGoVA-i. Ta aktivnost je intenzivno započeta u drugoj polovini 2013. godine, a posebno intezivirana početkom 2014. godine.

Apliciranje Udruženja za članstvo u TEGoVA-u je realizovano na godišnjem kongresu TEGoVA (16.05.2014.) održanom u Oslu, kada je Udruženje primljeno u punopravno članstvo Evropske organizacije procjenjivača TEGoVA, što je vrlo značajno za status, dalji rad, funkcionisanje i poziciju Udruženja. Posebno na planu edukacije i sertifikacije članova Udruženja, te saradnje sa udruženjima procjenjivača, iz bližeg okruženja, kao i naučnih i stručnih subjekata u zemlji i inostranstvu.

 1. Jedna od najznačajnijih aktivnosti Udruženja ostvarena je na planu edukacije članova Udruženja:

– Po završetku rada Skupštine (06.05.2014. godine) održano je stručno savjetovanje na temu “Primjena minimalmih uslova u pogledu obrazovanja procjenjivača i primjene međunarodnih standarda procjenjivanja“.

Organizovan je Simpozijum o standardima procjene EVS 2012. (06.11.2014. sa preko 100 učesnika), i izdati odgovarajući sertifikati.

– Potpisan je Memorandum o saradnji sa Nezavisnim udruženjem procjenitelja Srbije (NUPS).

U skladu s programom i planom edukacije, Udruženje je u saradnji s NUPS-om realizovalo (mart-maj 2015.) stručnu obuku licenciranih procjenjivača članova Udruženja – (22 člana) prema standardima TEGoVA-e.   Polaganje ispita organizovano je posebno u Podgorici.

Udruženje nezavisnih procjenjivača Crne Gore (CUP) organizovalo je tri seminara u dva dana, 30. I 31. 10. 2015. godine u Podgorici za svoje članove kao i za zainreresovane pojedince, organizacije i druge kojima su navedne teme bile od interesa.

Teme seminara:

 

Seminar 1 – Okvir i primjena Međunarodnih standarda za procjenu

Seminar 2 – Procjena fer vrijednosti imovine za finansijsko izvještavanje

Seminar 3 – Određivanje diskotne stope i stope kapitalizacije u procjeni imovine i kapitala

 

 1. Aktivnosti Udruženja na planu usvajanja odnosno primjene međunarodnih standarda vrednovanja:
 • Izvršena je priprema “Nacionalnih standarda za procjenu vrijednosti nekretnina” usklađenih sa međunarodnim standardima i usvojenih od strane upravnog odbora;
 • Donešen je plan i program za primjenu “Minimalnih uslova u pogledu obrazovanja procjenjivača”, kao osnova edukacije procjenjivača, koji je usvojen od strane Upravnog odbora;
 • Donijeta je nova Metodologija procjenjivanja usklađena sa međunarodnim standardima procjenjivanja.
 • Aktivnosti na usvajanju AMA standarda

 

 1. Ostale aktivnosti

Udruženje je registrovano u skladu s novim Zakonom o NVO,

Vladi Crne Gore dostavljene su smjernice TEGoVA-e,

Ostvareno je učešće (prisustvovao predsjednik Udruženja) na inicijalnoj sjednici predstavnika udruženja procjenjivača iz regiona u Beogradu. Statut tog Udruženja usvojio je Upravni odbor našeg Udruženja.

Donešena je odluka da se za obavljanje poslovnih aktivnosti Udruženja formira društvo ograničene odgovornosti (usvojen Statut društva).

Značajna aktivnost Udruženja je ispoljena u:

 • Prijemu (liceniranju) novih članova (godišnji izvještaj komisije);
 • Naplati članarine, kao jedinog izvora prihoda za finansiranje rada Udruženja.

 

 1. Aktivnosti na konsolidaciji Udruženja kao uslova njegove pozicije u novim okolnostima:

Održana je vanredna sjednica skupštine januara 2016 godine, na kojoj je donešena odluka o izmjenama i dopunama statuta i drugi zaključci.

U skladu sa sve zahtijevnijim obavezama i standardima koje treba ispunjavati u cilju uspješnog obavljanja svoje misije u oblasti procjenjivanja, kao i činjenice da su formirana ili u fazi formiranja i nova udruženja procjenjivača, ovo Udruženje je u obavezi da stvori jos bolje i čvršće i izazovima primjerene organizacione, administrativne i tehničke uslove i kapacitete. To je bitan preduslov zadržavanja sadašnjeg statusa i ugleda odnosno jače afirmacije Udruženja, kao prvog i do sada jedinog, na pravnim osnovama, organizovanog udruženja procjenjivača u Crnoj Gori, koje okuplja, praktično, sve licencirane procjenjivače.

Pojačana je aktivnost u korist  profesionalnog obavljanja djelatnosti procjenjivanja, posebno sa aspekta primjene Kodeksa prakse i etike procjenjivanja, Metodologije procjenjivanja i primjene nacionalnih i međunarodnih standarda procjenjivanja kao stručnih, široko verifikovanih vrijednosnih i etičkih postulata.

Ocijenjeno je da jedan značajan broj članova Udruženja (što je konstatovano na prethodnoj godišnjoj skupštini) imao pasivan odnos prema aktivnostima Udruženja (prisustvo Savjetovanjima, učešće u radu Skupštine i komunikaciji, pridržavanje propisane Metodologije procjenjivanja i međunarodnih standarda procjenjivanja), te posebno u izvršavanju statutarnih obaveza.

Iako je Statut inoviran na prethodnoj vanrednoj (30.01.2016. godine) sjednici Skupštine, sigurno da ima prostora i potrebe za njegovu dogradnju, moguće anticipirati neka rješenja u cilju inoviranja organizacije i djelovanja Udruženja, koja nisu u koliziji sa statutom Udruženja kao NVO: osnivanje pravnog lica, članstvo u udruženju pravnih lica, formiranje novih radnih tijela (komisije, sekcije, predstavništva), članska karta, modaliteti nastupa Udruženja u ime članova i dr. a sve u skladu sa zakonskim odredbama. U cilju što povoljnijeg pozicioniranja Udruženja u novim uslovima urađen je predlog novog Statuta, koji će biti formiran na godišnjoj Skupštini.

 

 1. Aktivnosti na pripremi redovne Skupštine Udruženja

Upravni odbor je donio odluku o izboru članova komisija, odbora i radnih timova za izradu dokumenata u cilju pripreme Skupštine Udruženja: za disciplinsku komisiju, odbor za etička pitanja, radni tim za izradu i sprovođenje Programa edukacije,  radni tim za pripremu amandmana na Statut,  komisija i radni tim za izradu Pravilnika o licenciranju, radni tim za izradu cjenovnika usluga.

Ti dokumenti su imali dvije odrednice:

– da pripodobe akte novoj situaciji koja proizilazi iz zakonskog rješenja i intencijama iz osnova članstva u TEGoVA-i,

– da učvrste organizacionu strukturu Udruženja u cilju efikasnog rada i organizovanja aktivnosti u skladu sa novim obavezama i uspješnog rada udruženja.

Urađen je rokovnik izrade akata, diskusije i planirano vrijeme održavanja Skupštine:

Svi radni timovi su bili dužni da do polovine maja podnesu predloge akata koji će se razmatrati na Upravnom odboru Udruženja i donijeti odgovarajuće odluke.

Odlučeno je da predsjednik U.O. i sekretar Udruženja sa radnim grupama održe posebne sastanke i dogovore metod, program rada i rokove.

Sjednice su, sa predstavnicima radnih grupa koji su se odazvali pozivu, (Radunović Marko, Marković Milovan, Cmiljanić Željko, Nikolić Nemanja, Irena Samardžić) održali predsjednik Upravnog odbora i Sekretar Udruženja.

Utvrđeni su rokovi za izradu dogovorenih materijala, diskusiju i usvajanje:

– do 15.05.2016. godine – izrada predloga akata

– do 25.05.2016. godine – diskusija

– do 30.05.2016. godine – sjednica Upravnog odbora i utvrđivanje predloga akata (Statuta)

– do 30.06.2016. godine – organizovanje redovne godišnje Skupštine Udruženja.

 

Od svih utvrđenih obaveza i zadataka jedino je i to sa zakašnjenjem realizovano:

-Nacrt Statuta kao osnovnog akta koji je dostavljen  od radne grupe na e-mail Udruženja 01.06.2016. godine.

-10.06.2016. članovima Upravnog odbora je dostavljen Nacrt Statuta Udruženja sa naznakom da će se sjednica U.O. održati odmah nakon 20.06.2016. godine.

Za diskusiju o nacrtu Statuta u pripremi predloga za Skupštinu Udruženja zakazane su tri sjednice Upravnog odbora (01.07. , 18. 07. i 09.08. 2016. godine) koje zbog nedostatka kvoruma nijesu održane.

Ovom segmentu izvještaja dat je značajan prostor jer su programirane aktivnosti značajne za funkcionisanje i rad Udruženja u novonastalim uslovima iz naslova Zakona i vremenskog oročavanja termina za održavanje godišnje Skupštine. Nerealizovanje ovih zaključaka dovelo je do pomjeranja termina održavanja Skupštine.

 

 1. Ostale aktivnosti organa Udruženja

Upravni odbor je u izvještajnom periodu održao više od 20 sjednica posvećenih implementaciji navedenih aktivnosti.

Komisija za izdavanje licenci i inovaciju znanja održala je više sjednica I donijela odgovarajuće odluke o licenciranju i prijemu novih članova (godišnji izvještaj komisije).

 

 1. Finansiranje i finansijsko poslovanje

Osnovni izvor finansiranja je članarina.

Za održavanje seminara, simpozijuma, troškovi su dodatno finansirani donacijama i kotizacijom.

Organizacioni troškovi (instruktivni, organizovanje ispita) finansirani su od osnovnih prihoda Udruženja (članarine).

 

2014 godina 2015 godina 2016 godina
1 Stanje novčanih sredstava (01.01.) 4.479 6.352 7.575
2 Prihodi (Uplate članarina) 18.660 16.780 9.530
3 Rashodi 16.618 14.361 11.767
4 Stanje novčanih sredstava (31.12.) 7.326 8.490 6.369
žiro račun 6.352 7.575 2.413
devizni žiro račun 150 520 3.520
gotovina 824 395 436

 

Nadzorni odbor je razmatrao finansijski izvještaj i donio odluku o prihvatanju i upućivanju Skupštini na razmatranje i usvajanje.

 

 1. Predlog aktivnosti

Skupština bi, na osnovu kritičke analize dosadašenjeg rada Udruženja trebala posvetiti posebnu pozornost na ostvarivanje programskih ciljeva koji su zasnovani na novim zakonskim rješenjima i obavezama s naslova članstva u TEGoVA-i.

To znači i realizovati insistiranje na zahtjevu za krajnje profesionalno obavljanje djelatnosti procjenjivanja, s aspekta primjene nacionalnih i međunarodnih standarda, kodeksa prakse i etike procjenjivanja te Metodologije procjenjivanja, kao stručnih, vrijednosnih i etičkih vrijednosti i odrednica.

Dva nova momenta nameću bitno novi pristup organizovanja i angažovanja Udruženja:

Nova zakonska rješenja koja su donešena avgusta 2016. godine

Članstvo u TEGoVA-i nemeće nove obaveze u primjeni međunarodnih standarda procjenjivanja.

To znači radikalno mijenjanje uslova za sticanje zvanja licenciranog procjenjivača i novi kvalitetniji pristup inovaciji znanja, te edukaciji članstva.

To pretpostavlja:

-Aktivniji i sinhronizovaniji odnos organa Udruženja, kao i ažurnu i doslednu primjenu normi.

-U organe Udruženja treba birati one članove Udruženja koji će sa još većim elanom organizovati i realizovati programska opredjeljenja Udruženja.

-Aktivniji odnos članova prema i u Udruženju, ažurno izvršavanje statutarnih obaveza,stvaranju  značajnijih kontakata, neposrednu razmjenu iskustava.

-Skupština bi trebala da donese odgovarajuće zaključke pri čemu posebnu pozornost treba obratiti na sledeće:

– Program edukacije članova je prioritetan i neodloživ zadatak. To je ključna obaveza Udruženja.

– Aktuelizirati pitanje učlanjenja u IVS.

– Pripremiti Udruženje za apliciranje u skladu s zakonskim odredbama.

– Apliciranje za AMA status.

– Proširiti oblike saradnje sa strukovnim Udruženjima, stručnim i naučnim institucijama,  organizacijama procjenjivača u regionu.

– O svim navedenim aktivnostima neophodno je uraditi realan operativan program sa rokovima i nosiocima obaveza.