PROGRAM EDUKACIJE ČLANOVA UDRUŽENJA

UDRUŽENJE NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE

 

 

Na osnovu člana Statuta Udruženja nezavisnih procjenitelja Crne Gore, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 25.07. 2017. godine donio je:

PROGRAM EDUKACIJE ČLANOVA UDRUŽENJA

CILJEVI I PROGRAMSKI SADRŽAJ

Članovi Udruženja svoje aktivnosti kojima unapređuju svoja znanja i stručne vještine  unapređuju kroz  formalne i neformalne aktivnosti i obuke.

Edukativni program je sačinjen tako da priprema procjenitelja za:

 • Razvijanje i ažuriranje opštih znanja u svom djelokrugu,
 • Utvrđivanje minimalnih kvalifikacionih kriterijuma i iskustava za procjenitelja,
 • Izrada i usvajanje kodeksa ponašanja i profesionalne prakse za članstvo u udruženju,
 • Izrada i ispitivanje različitih projekata i praktičnih nalaza i mišljenja za pojedine predmete procjenjivanja,
 • Pružanje informacija o uslugama koje pruža udruženje i njegovi članovi

Udruženje pomaže svojim članovima da se edukuju i usavršavaju na više načina kroz:

 • Edukativne programe i osnovnu obuku za sticanje zvanja procjenitelja,
 • Kurseve i seminare za procjenitelje sa iskustvom,
 • Tematske konferencije i razmjenu iskustava,
 • Istraživanja u oblasti metoda i tehnika procjene,
 • Izdavačku djelatnost – izdavanjem stručnih publikacija

Edukativni program je sačinjen tako da pripremi procjenitelja da sačini procjenu vrijednosti predmetne imovine na bazi multidisciplinarnog  programa kroz razradu sljedećih oblasti:

 1. Principi ekonomske teorije uključujući one koje su povezane sa tržištem imovine,
 2. Međunarodno prepoznati standardi procjene, tumačenje definicija osnovne vrijednosti,
 3. Principi procjene, praksa i standardi procjene i izvještavanje,
 4. Investicije u sve oblike imovine, investiciona i statistička analiza,
 5. Relevantni Zakoni koji se odnose na imovinu,
 6. Poreski sistem,
 7. Principi u računovodstvu,
 8. Katastar nekretnina,
 9. Profesionalna etika

Edukacija ima osnovni cilj – sticanje uslova za pristupanje polaganju ispita za razne kategorije zvanja i dobijanje certifikata o završenoj edukaciji i stečenom zvanju.

Ovaj Program se može mjenjati, usklađivati, dopunjavati i razrađivati za svaku gore navedenu oblast kroz tematske cjeline, odnosno njegovu razradu po oblastima, načinu izvođenja, broju časova za svaku oblast. Trebalo bi formirati Komisiju koja bi detaljno razradila ovaj Program i privela praktičnoj primjeni.

USLOVI ZA PRISTUPANJE EDUKACIJI PROCJENITELJA I POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA

Pravo na pohađanje nastave u procesu edukacije imaju svi članovi koji zadovoljavaju sljedeće uslove:

 • visoka stručna sprema, sedmi nivo, u obimu 240 kredita CSPK-a,
 • najmanje tri godine isksutva na poslovima u struci,
 • potpisan kodeks profesionalne etike udruženja,
 • uplata naknade za pristupanje edukaciji,
 • uplaćena godišnja članarina do 31.03. tekuće godine za godišnju članarinu iz prethodne godine. Ukoliko dug nije izmiren po osnovu plaćanja godišnje članarine, prestaje članstvo u udruženju

NAKNADA ZA UČEŠĆE U PROCESU EDUKACIJE ZA STICANJE ZVANJA

Visina naknade za učešće u procesu edukacije za sticanje zvanja određuje se posebnom Odlukom koju donosi Upravni odbor udruženja.

PRIZNAVANJE STRANIH CERTIFIKATA

Članovima Udruženja koji posjeduju odgovarajuće zvanje, a čiji su certifikati izdati van Crne Gore, priznaće se izdati certifikati ukoliko ispunjavaju propisane zakonske uslove i međunarodne standarde. Ukoliko je potrebno, izdati certifikat će se priznati uz obavezno polaganje nepoloženih ispita, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Visinu naknade za priznavanje zvanja određuje posebnom odlukom Upravni odbor udruženja.

USLOVI ZA PRISTUPANJE POLAGANJU ISPITA ZA STICANJE ZVANJA I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Članovi koji su uspješno odslušali stručna predavanja imaju pravo da pristupe polaganju stručnog ispita za sticanje odgovarajućeg zvanja.

Ispit za sticanje zvanja polaže se pismeno i na način utvrđen posebnim Pravilnikom.

Nakon položenog pismenog ispita kandidat pred ispitnom komisijom ili nastavnikom usmeno brani svoj rad.

Komisija za praćenje i polaganje edukativnog postupka i polaganje ispita sastoji se od predsjednika i dva člana komisije, koju imenuje Upravni odbor Udruženja.

CERTIFIKAT O STEČENOM ZVANJU

Po položenom stručnom ispitu, Udruženje dodjeljuje certifikat o stečenom odgovarajućem zvanju.

Ovlašćeni procjenjivač je dužan da obezbijedi od Udruženja produženje važnosti stečenih certifikata nakon dvije godine, kao dokaz kontinuirane profesionalne edukacije.

Produženje važnosti certifikata, koje se obavlja jednom na svake dvije godine, treba obaviti najkasnije do 31.05. u izvještajnoj godini u kojoj  ističe dvogodišnji period koji se računa počev od godine dobijanja certifikata od strane Udruženja.

U cilju ažurnog organizovanja evidentiranja produžetka certifikata, Udruženje će svakom svom članu dodijeliti indetifikacioni broj.

Upravni odbor će posebnom odlukom odrediti obrazac stručne evidencije i edukacije

SARADNJA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA

U cilju što boljeg i efikasnijeg provođenja Edukacije članstva, Udruženje će ostvariti saradnju i utvrditi neposredne oblike realizacije Programa i saradnje sa nadležnim državnim institucijama, institutima i organizacijama, kroz zaključivanje Sporazuma o saradnji u realizaciji ovog Programa.

PRIMJENA PROGRAMA

Ovaj Program se primjenjuje od dana donošenja, a njegove izmjene i dopune donosi Upravni odbor udruženja.

 

Podgorica, 25.07. 2017.g.                                                                                                          Predsjednik Upravnog odbora

Predrag Nikolić