STATUT UDRUŽENJA NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE

Na osnovu člana 49 Zakona o Nevladinim organizacijama (SL. list CG br. 39/11) i Zakona o računovodstvu(Sl.list CG br.52/16), Skupština Udruženja nezavisnih procjenjivača Crne Gore, na sjednici održanoj dana 30.05. 2017. godine, donijela je

 

STATUT

UDRUŽENJA NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

 

 

Udruženje nezavisnih procjenjivača Crne Gore  je profesionalna organizacija dobrovoljno učlanjenih procjenjivača sa područja Crne Gore radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zaštite stručnih interesa iz oblasti procjene vrijednosti imovine i kapitala.

 

Član 2.

 

 

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pitanja organizacije i djelovanja Udruženja i to:

 

 • naziv,sjedište i javne oznake (pečat, štambilj, memorandum i dr);
 • oblast ostvarivanja ciljeva;
 • ciljevi radi kojih se osniva Udruženje;
 • oblik udruženja i njegova organizacija;
 • uslovi i način učlanjenja, prestanak članstva i prava i obaveze i odgovornost članova;
 • organi Udruženja, njihova ovlašćenja,sastav, način izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja;
 • javnosti rada;
 • zastupanje i predstavljanje udruženja;
 • način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima;
 • udruživanje u druge oblike udruživavanja i učlanjenje u međunarodne organizacije;
 • postupak za izmjene i dopune statuta i postupak donošenja i izmjena opštih akata udruženja;
 • postupak usvajanja finansijskih i drugih izvještaja;
 • način odlučivanja o statusnim promjenama i prestanku rada;
 • postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja;
 • ostale odredbe od značaja za udruženje (zvanja, licence i dr).

 

Član 3.

 

 

Udruženje ima svojstvo pravnog lica s pravima, obavezama i odgovornostima, koje proizilaze iz Ustava, Zakona i ovog Statuta.

Svojstvo pravnog lica stice se danom upisa u registar.

 

Član 4.

 

Članovi Udruženja i njegovi organi dužni su da postupaju u interesu Udruženja. Organi Udruženja obavezni su da svoje funkcije obavljaju kvalitetno, blagovremeno, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 5.

 

 

Statut je osnovni akt Udruženja.

Drugi akti Udruženja moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

 

 

II NAZIV I SJEDIŠTE

 

Član 6.

 

Naziv Udruženja je: „Udruženje nezavisnih procjenjivača Crne Gore“ Podgorica.

Skraćeni naziv Udruženja je „CUP“ Podgorica.

Prevod punog naziva CUP-a na engleskom jeziku  glasi: Association of Independent Valuers of Montenegro.

U daljem tekstu koristiće se naziv: CUP ili Udruženje

 

Član 7.

 

Sjedište  CUP-a je u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 99.

CUP svoju djelatnost ostvaruje na teritoriji Crne Gore.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Upravni odbor CUP-a.

 

III CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

 

Član 8.

 

 

Udruženje ostvaruje sljedeće ciljeve:

 • Okupljanje kompetentnih lica različitih struka i prakse koji formiraju specijalističku instituciju nezavisnih procjenjitelja koji će se baviti poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, procjene vrijednosti kapitala i nematerijalne imovine, radi unapređenja struke procjenjivača i zaštite njihovih stručnih interesa;
 • Primjene Nacionalnih standarda procjene i Kodeksa profesionalne etike za procjenjivače CUP-a
 • Usaglašavanje i harmonizacija Nacionalnih standarda i Metodologije procjenjivanja sa Međunarodnim standardima procjene;
 • Harmonizacija nacionalne procjenjivačke prakse sa opšte prihvaćenom međunarodnom procjenjivačkom praksom;
 • Donošenje programa i obuke kandidata, nihovo osposobljavanje u odgovarajućim oblastima profesije procjenjivača, organizovanje ispita i predlaganje certifikata za procjenjivače, kao i donošenje pravila za kontinuirano usavršavanje u skladu sa međunarodnim i nacionalnim zahtjevima  za profesionalnim usavršavanjem;
 • Propisivanje uslova za izdavanje, produženje i oduzimanje profesionalnih zvanja (licence) za obavljanje poslova procjene vrijednosti materijalne imovine, kapitala i nematerijalne imovine;
 • Vođene registra izdatih certifikata za profesionalna zvanja ovlašćenih procjenjivača za potrebe CUP-a, koja se odnose na  procjenu   vrijednosti materijalne imovine, kapitala i nematerijalne imovine;
 • Promovisanje procjeniteljske profesije i potrebe za njenom institucionalizacijom;
 • Razmjena iskustava, ideja, mišljenja i informacija među procjeniteljima;
 • Oganizovanje i pokretanje akcija koje su u vezi sa poslovima procjene;
 • Saradnja sa nadležnim institucijama i državnim organizacijama u Crnoj Gori u cilju institucionalizacija procjenjivačke djelatnosti;
 • Saradnja sa nedržavnim i drugim organizacijama u Crnoj Gori;
 • Saradnja sa međunarodnim profesionalnim organizacijama iz oblasi procjene imovine;
 • Ostale djelatnosti u skladu sa ciljevima CUP-a.

 

Član 9.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva CUP obavlja sledeće djelatnosti:

 • Procjena vrijednosti imovine pravnih i fizičkih lica (privrednih subjekata, državne imovine, ustanova, finansijskih organizacija i drugih institucija), procjena vrijednosti nekretnina, obrtne imovine, kapitala i nemateijalnih vrijednosti;

 

 • Procjena materijalne imovine (zemljište, infrastruktura, industrijski objekti, zgrade, poslovni objekti, hoteli i moteli, šoping centri, mašine i oprema u opštem smislu, kalupi, transportna sredstva, poslovni inventar i sredstva u pripremi, umjetnina, poljoprivrednih dobara i dr).

 

 • Procjena obrtnih sredstava i obaveza (novčanih sredstava, kratkoročnih ulaganja, potraživanja svih vrsta, zaliha, avansnih plaćanja, računa za plaćanje, obaveza po osnovu kredita i ostalih obaveza).

 

 • Procjena nematreijalnih ulaganja (znanja zaposlenih, vrijednost menadžmenta, trgovačka marka ili ime, patenti, crteži, lista potrošača, operativni i knjigovodstveni sistemi, odnosi sa dobavljačima, imiđž firme i dr).
 • Pružanje usluga  zainteresovanim  korisnicima  procjene  u  funkciji:

vlasništva nad posjedom, hipoteke, određivanja pravične nadoknade u postupku eksproprijacije, u postupku stečaja, oporezivanja, ocjene razvojnih programa, osiguranja imovine i osiguravajućih društava,imovine  određenje likvidacione vrijednosti pri prinudnoj prodaji ili u postupku aukcije, investiranja u nekretnine, spajanja, odvajanja i likvidacije privrednih subjekata, osiguranja duga, vrednovanja dislokacije i alokacije, formiranja partnerstva, doprinosa distribucije i dioba, i svim drugim slučajevima gdje ukaže potreba za procjenom vrijednosti.

 • Permanentno istraživanje i unapređivanje uloge sistema i metoda procjene imovine i vrijednosti preduzeća i drugih oblika pravnog subjektiviteta.
 • Saradnja sa relevantnim društvenim institucijama
 • Saradnja sa srodnim međunarodnim organizacijama, institucijama i pojedincima
 • Uključenje u rad međunarodnih asocijacija iz oblasti bliske ili od uticaja na predmet poslovanja Udruženja.
 • Inovacije i transfer znanja iz područja tržišnih metoda procjene
 • Inovacije i transfer znanja o funkcionisanju preduzeća u tržišno organizovanoj privredi i promjenama vrijednosti učesnika na tržištu.
 • Inovacije i transfer znanja iz oblasti vlasničkog prestrukturiranja i vlasničkih transakcija
 • Izdavanje publikacija iz oblasti procjene vrijednosti svih oblika materijalne i nematerijalne imovine, kapitala i vrijednosti preduzeća
 • Organizovanje savjetovanja, seminara i drugih oblika edukacije
 • Održavanje okruglih stolova po aktuelnim tematskim pitanjima iz područja procjene
 • Prethodne procedure potrebne za izdavanje licenci procjenjivačima a na osnovu postupka propisanog od strane ministarstva finansija
 • Prikuplja i obrađuje stručnu literaturu i iskustva iz oblasti procjene vrijednosti imovine, procjene vrijednosti kapitala i procjene vrijednosti nematerijalne imovine
 • Objavljuje informacije i publikacije o zbivanjima u oblasti procjene vrijednosti nekretnina, obrtne imovine, kapitala i nemateijalnih vrijednosti
 • Organizuje nastup procjenjivača na stručnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu
 • Inicira aktivnosti i pokreće iste u cilju poboljšanja kvaliteta struke i razvoja profesije
 • Druge aktivnosti koje doprinose jačanju uloge institucije samostalnih i nezavisnih procjenjivača
 • Obavlja i druge poslove koje su zakonom stavljene u nadležnost

 

–  Udruženje može, za obavljanje privredne djelatnosti formirati društvo ograničene odgovornosti

U   cilju   ostvarivanja   postavljenih   zadataka   Udruženje   donosi godišnji program rada.

 

Član 10.

 

Udruženje ima pečat.

Pečat je ovalnog oblika, prečnika 3 cm

Pečat Udruženja je sljedećeg sadržaja ispisan latinicom; „Udruženje nezavisnih procjenjivača Crne Gore, Podgorica“.

Po sredini je znak Udruženja.

 

Član 11.

 

 

Štambilj Udruženja je pravougaonog oblika sa sljedećim sadržajem: Udruženje nezavisnih procjenjivača Crne Gore, Br._____, Podgorica,

___.___.20__ god.

 

Član 12.

 

 

Udruženje ima svoj znak.

Znak Udruženja ima izgled stilizovane vage.

 

 

IV ZASTUPANJE UDRUŽENJA

 

Član 13.

 

 

CUP zastupa predsjednik Udruženja, bez ograničenja.

 

 

Predsjednik Udruženja može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje.

 

 

V OBLIK UDRUŽIVANJA  I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

 

 Član 14.

 

CUP će svoje ciljeve, sadržaje aktivnosti  i poslove predviđene ovim Statutom ostvarivati  u skladu sa zakonom

 

Član 15.

 

CUP ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima  koje proizilaze iz zakona i ovog Statuta

 

Član 16.

 

U skladu sa osnovnim poslovima procjene, različitim specijalizacijama i usmjerenjima, kao i teritorijalnim razmještajem procjenjivača, u okviru Udruženja osnivaju se sledeće sekcije:

–  Sekcija za procjenu vrijednosti kapitala;

–  Sekcija za procjenu vrijednosti nekretnina;

–  Sekcija za procjenu vrijednosti opreme, uređaja i proizvodnih pogona;

–  Sekcija za procjenu vrijednosti finansijske i nematerijalne  imovine;

 

Mogu se, po ukazanoj potrebi, formirati i predstavnišva na lokalnom nivou (teritorijalni princip) ukoliko ima više od 10 procjenjivača, Odluku donosi Upravni odbor.

Svaka sekcija i predstavništvo uređuje svoje djelovanje posebnim dokumentom (poslovnikom ili pravilnikom), čije odredbe ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta  i Kodeksa profesionalne etike CUP-a, na koji saglasnost daje Upravni odbor Udruženja.

Svaka sekcija i predstavništvo ima predsjednika koji njom rukovodi.

Sekcije i predstavništva donose odluke uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora i Predsjednika Udruženja.

Sekcije i predstavništva za svoj rad su odgovorne Upravnom odboru i Predsjedniku Udruženja i o svom radu podnose periodične izvještaje.

U skladu sa potrebom Udruženja moguće je osnivanje:

–  Stručnih komisija,

–  Stručnih odbora, sekcija i radnih tijela

 

 

 Član 17.

 

Za obavljanje djelatnosti iz člana 9 Udruženje može da osnuje drugo pravno lice prema važećim propisima. Ugovorom između tako osnovanog pravnog lica i Udruženja urediće se međusobni odnosi. U radu tako osnovanog pravnog lica čanovi udruženja mogu djelovati kroz organe koji predstavljaju Udruženje.

 

VI ORGANI UPRAVLJANJA I KONTROLE

 

Član 18.

 

Organi Udruženja su:

 • Skupština
 • Predsjednik Udruženja
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sekretar

 

 

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

 

Član 19.

 

 

Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja.

Skupština Udruženja vrši sljedeće poslove:

 • usvaja Statut Udruženja
 • usvaja akte i donosi odluke koje priprema i predlaže Upravni odbor, i drugi organi Udruženja  ili najmanje 1/5 članova Udruženja
 • vrši izbor organa Udruženja (Predsjednika, članove Upravnog odbora,članove Nadzornog odbora i Sekretara Udruženja)
 • odlučuje o statusnim promjenama I prestanku rada Udruženja
 • razmatra i usvaja jenom godišnje izvještaj o radu i finansijskom poslovnaju Udruženja
 • odlučuje o opterećenju i otuđenju imovine Udruženja
 • usvaja godišnji plan rada i finansijski plan
 • potvrđuje odluke Upravnog odbora iz nadležnosti Skupštine, koje su po ovlaštenju, donijete između dvije sjednice
 • donosi odluke o dodjeli priznanja i nagrada
 • odlučuje i o drugim pitanjima shodno Statutu na predlog predsjednika Udruženja, Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/5 članova
 • donosi Poslovnik o radu

 

Ostala pitanja o radu, načinu odlučivanja i postupanja, a koja nijesu uređena ovim statutom, biće uređena poslovnikom o radu Skupštine i njenih radnih tijela.

 

Član 20.

 

 

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Skupštinom predsjedava predsjednik Udruženja, a u njegovom odsustvu bira predsjedavajućeg.

Sjednice Skupštine su redovne i vanredne.

Skupština se može održati (kvorum) ako joj prisustvuje najmanje 1/4

članova.

Skupština odlučuje većinom prisutnih članova.

 

 

Član 21.

 

Skupština se saziva jedanput godišnje (redovna Skupština).

Skupština se može sazivati i održavati i u toku godine, prema potrebi (vanredna Skupština).

Skupštinu saziva Predsjednik Udruženja ili Upravni odbor.

Skupština se može sazvati i na zahtjev 10% članova.

 

Član 22.

 

 

Skupština se saziva pisanim pozivom ili elektronskim pozivom.

Skupština se može održati i putem elektronske korespodencije. Može biti online ili e-mail pošte.

Poziv, sa naznačenim vremenom i mjestom održavanja Skupštine i predlogom dnevnog reda, dostavlja se članovima najmanje pet dana prije održavanja.

Uz poziv za Skupštinu dostavljaju se i odgovarajući materijali (zapisnik, izvještaji, predlozi odluka i dr.).

 

Član 23.

 

Dnevni red Skupštine objavljuje se istovremeno sa sazivom Skupštine.

 

Član 24.

 

Odlučivanje u Skupštini vrši se javnim glasanjem.  Glasanje se može obaviti i putem elektronske pošte/komunikacije. Svaki član Skupštine ima jedan glas.

 

Član 25.

 

Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine, a naročito:

 • mjesto i dan održavanja Skupštine
 • dnevni red Skupštine
 • tok rada Skupštine, po dnevnom redu, imena lica koja su učestvovala u raspravi
 • rezultat glasanja
 • zaključci i konstatacije Skupštine
 • vrijeme završetka Skupštine

Zapisnik vodi sekretar Udruženja, ili drugo lice koje predloži predsjedavajući

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine

 

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

 

  Član 26.

 

Predsjednik Udruženja je inokosni organ Udruženja.

Pedsjednik Udruženja zastupa Udruženje u zemlji i inostranstvu.

 

Član 27.

 

Predsjednika Udruženja bira Skupština većinom glasova prisutnih članova.

 

Mandat Predsjednika Udruženja traje 4 godine i može biti ponovo izabran na istu funkciju.

 

Upravni odbor obavještenje za izbor Predsjednika objavljuje najkasnije 15 dana prije isteka mandata i pozivaju se članovi da dostave kandidaturu za Predsjednika.

 

Članovi dostavljaju kandidaturu pod uslovom da je istu  potpisalo najmanje 10% članova Udruženja.

 

Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

 

 

Član 28.

 

Predsjednik Udruženja obavlja sljedeće poslove:

 • predsjedava skupštinom Udruženja
 • zastupa i predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu
 • sprovodi odluke Skupštine
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Udruženja
 • donosi odluke koje se tiču neposrednog oblika sprovođenja plana ostvarenja ciljeva CUP-a, koji je utvrdila Skupština
 • kontroliše rad sekcija i daje saglasnost na odluke koje donose sekcije
 • saziva sjednice Skupštine
 • odgovara za zakonitost u radu Udruženja
 • učestvuje u pripremi i radu sjednice Upravnog odbora
 • potpisuje finansijska i druga dokumenta iz poslovanja Udruženja
 • donosi rješenja shodno Statutu
 • obavlja i druge poslove za koje je ovlašćen zakonom, Statutom I opštim aktima Udruženja.

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

Član 29.

 

 

Upravni odbor je izvršni organ upravljanja Udruženjem .

 

Upravni odbor Udruženja ima 7 članova.

 

Upravni odbor ima Predsjednika i zamjenika predsjednika.

 

Upravni odbor ima Poslovnik o radu.

 

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova javim glasanjem ili elektronskom komunkacijom.

 

Članove Upravnog odbora bira Skupština Udruženja većinom glasova prisutnih.

 

Članovi Upravnog odbora Udruženja biraju se na vrijeme od četiri godine. Po isteku mandata isto lice može ponovo biti birano za člana Upravnog odbora.

 

Upravni odbor bira članove sekcija i drugih tijela.

Sjednicu Upravnog odbora saziva  i njenim radom rukovodi predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti  zamjenik predsjednika Upravnog odbora.

 

Mandat pojedinim članovima Upravnog odbora može prestati i prije isteka mandata, ako mu prestane svojstvo člana Udruženja.

 

Skupština može Predsjednika Upravnog odbora i članove razriješiti i prije isteka mandata, ako svoju funkciju ne vrše na način kojim se obezbjeđuje ostvarivanje nadležnosti Upravnog odbora ili zadataka povjerenih od strane Skupštine. Na mjesto razriješenih  biraju se novi članovi iz redova Skupštine.

 

U slučaju da član Upravnog odbora prestane da obavlja funkciju člana iz bilo kojeg razloga, Predsjednik Upravnog odbora, Predsjednik Udruženja i Sekretar Udruženja će kooptirati novog člana, vodeći računa o principima koji važe za izbor člana Upravnog odbora i odluku o kooptiranju  dostaviti Skupštini na verifikaciju na prvoj narednoj sjednici.

 

Član 30.

 

 

Upravni odbor Udruženja vrši sledeće poslove:

 • inicira i usmjerava rad i aktivnosti Udruženja između dvije Skupštine u konsultaciji s Predsjednikom
 • stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Skupštine iz svoje nadležnosti
 • priprema i predlaže akte ili izmjene akata koje Skupština donosi i priprema njene sjednice
 • priprema i predlaže godišnji plan rada i finansijski plan, u konsultaciji sa Predsjednikom Udruženja, koji usvaja Skupština
 • donosi Pravilnik o sticanju zvanja ovlašćeni procjenjivač po pribavljenom mišljenju Ministarstvo finansija
 • donosi plan i program za primjenu minimalnih uslova u pogledu obrazovanja procjenjivača
 • utvrđuje okvirni cjenovnik vrijednosti usluga članova Udruženja
 • donosi odluke o nabavci sredstava za rad u skladu sa odlukom Skupštine i planom
 • donosi Poslovnik o radu.
 • donosi i druge odluke i zaključke u skladu sa Statutom
 • drugostepeni je organ u odnosu na odluke komisija, sekcija i radnih tijela
 • ocjenjuje i odobrava rad komisija i drugih radnih tijela
 • donosi odluke o formiranju svih radnih tijela, odluke o njihovim aktima i imenuje njihov sastav
 • ocjenjuje i odobrava rad sekcija
 • donosi odluke o prijemu i isključenju članova Udruženja
 • odlučuje o promjeni sjedišta i imena udruženja
 • odlučuje o drugim pitanjima koja nijesu u nadležnosti Skupštine Udruženja i Predsjednika Udruženja
 • izuzetno, Upravni odbor u saglasnosti sa predsjednikom Udruženja, može donijeti odluku sa statutarnom snagom, koja se verifikuje na prvoj Skupštini Udruženja.

 

                                           

Član 31.

 

Upravni odbor odlučuje na sjednicama.

 

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik ili zamjenik Predsjednika u njegovoj spriječenosti.

 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna većina članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini Udruženja, kojoj podnosi izvještaj o svom radu namanje jedaput godišnje.

 

Rad Upravnog odbora detaljnije se reguliše Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 32.

 

Nadzorni odbor je organ nadzora u Udruženju.

U vršenju svoje funkcije Nadzorni odbor je nezavistan.

Nadzorni odbor ima Poslovnik o radu.

 

Član 33.

 

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana.

 

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Nadzorni odbor bira predsjednika.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine.

Po isteku mandata isto lice može ponovo biti birano za člana Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.

 

Član 34.

 

Djelokrug rada Nadzornog odbora:

 • vrši nadzor nad zakonitošću rada Udruženja
 • pregleda finansijsko poslovanje i utvrđuje da li je vršeno u skladu sa propisima
 • utvrđuje povredu Statuta i drugih opštih i pojedinačnih akata Udruženja
 • donosi Poslovnik o radu
 • obavlja i druge poslove utvrđene važećim propisima, Statutom, drugim aktima i odlukama Skupštine.

 

 

Član 35.

 

 

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

Predsjednik Udruženja  i članovi Upravnog odbora ne mogu se birati za

članove Nadzornog odbora.

 

 

GENERALNI SEKRETAR UDRUŽENJA

 

Član 36.

 

Sekretara Udruženja bira Skupština na period od četiri godine.

 

Sekretar obavlja sljedeće poslove:

–    Učestvuje u koncipiranju politike Udruženja

 • organizuje i vodi administraciju Udruženja
 • sa Predsjednikom Udruženja, Predsjednikom Upravnog odbora i Nadzornog odbora dogovara organizovanje sjednica i drugih aktivnosti
 • učestvuje u radu Skupštine Udruženja, Upravnog, Nadzornog odbora i strukovnih sekcija i drugih radnih tijela Udruženja
 • pomaže u radu predsjednicima komisija i drugih radnih tijela
 • predlaže mjere za unapređenje rada Udruženja.

 

Sekretar obavlja i druge poslove u skladu s politikom Udruženja i za svoj rad dobija naknadu, čiju visinu određuje Upravni odbor Udruženja i Predsjednik Udruženja. Za svoj rad odgovara nadležnim organima Udruženja.

 

VII OSTALI ORGANI UDRUŽENJA

 

Član 37.

 

Za funkcionisanje Udruženja formiraju su komisije, odbori i druga radna tijela:

–    Odbor za etička pitanja

–    Disciplinska komisija

 • Komisija za sticanje zvanja ovlašćenog procjenjivača, sertifikaciju i edukaciju
 • Komisija za organizaciju savjetovanja, seminara i sl.
 • Komisija za rukovodjenje REV sertifikatima u Crnoj Gori
 • Redakcija časopisa i drugih publikacija
 • Druge komisije po ukazanim potrebama

Komisije i druga radna tijela imaju Poslovnik o radu

Upravni odbor Udruženja daje saglasnost na akte komisije, odbora, sekcija i drugih radnih tijela.

 

Član 38.

 

 

Komisije i druga radna tijela bira Upravni odbor Udruženja na period od četiri godine. Sastav komisije i radnih tijela treba usaglasiti sa strukturom članstva.

Komisije i radna tijela su samostalna u radu.

Komisije i radna tijela  rade na osnovu Poslovnika i plana i programa rada

Komisije imaju, po pravilu, tri do pet članova, koji po isteku mandata mogu biti opet birani.

Komisija za dobijanje zvanja ovlašćenog procjenjivača i inovaciji znanja svoje odluke o dobijanju zvanja ovlašćenog procjenjivača i inovaciji znanja dostavlja Predsjedniku Udruženja na potpis, a Upravnom odboru na informisanje.

Komisije dostavljaju svoje izvještaje o radu Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje.

 

 

VII ČLANSTVO

 

Član 39.

 

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Članovi Udruženja su licencirani procjenjivači, saradnici procjenjivača, počasni članovi i inostrani članovi.

Pojedinac postaje licencirani  član Udruženja po donošenju odluke Komisije za  dobijanje zvanja ovlašćenog procjenjivača i dobijanjem licence od Ministarstva finansija.

Udruženje vodi registar licenciranih članova.

Spisak licenciranih članova se objavljuje  web site-u Udruženja i posebnoj publikaciji.

Pojedinac postaje član Udruženja kada podnese zahtjev za prijem u Udruženje, uplati članarinu i potpiše pristupnicu (izjavu) o prihvatanju svih dokumenata Udruženja.

 

Član 40.

 

Članovi Udruženja su obavezni da prema godišnjem planu i programu dobiju sertifikat o položenom ispitu  za primjenu minimalnih uslova u pogledu obrazovanja procjenjivača.

 

Član 41.

 

 

Zaslužna lica za unapređenje teorije i prakse procjenjivanja mogu biti proglašena za počasne članove Udruženja.

Odluku o proglašenju počasnih članova donosi Upravni odbor Udruženja.

 

 

Član 42.

 

 

Prava i obaveze članova Udruženja su da:

 • bira i bude biran u organe i druga tijela Udruženja
 • bude informisan o svim pitanjima iz oblasti rada organa Udruženja
 • neposredno, na Skupštini, odlučuje o ciljevima i zadacima Udruženja
 • aktivno radi na sprovođenju programa rada Udruženja
 • koristi pomoć u profesionalnom obrazovanju, za učešće na seminarima i sl.
 • uvažava i pridržava se Statuta, Kodeksa profesionalne etike i Principa procjenjivanja, pravilnika, poslovnika i odluka organa Udruženja.
 • dosljedno poštuje i primjenjuje utvrđenu Metodologiju procjenjivanja i međunarodne standarde procjenjivanja. Neuvažavanje i nepoštovanje navedenih dokumenata uslov je za isključenje iz članstva i poništvavanje zvanja ovlašćenog procjenjivača.

Član 43.

 

Svi članovi Udruženja plaćaju članarinu.

Iznos godišnje članarine utvrđuje Upravni odbor Udruženja i ista se uplaćuje do kraja decembra za narednu  godinu.

Neplaćanje članarine je osnov za prestanak članstva u Udruženju a sledstveno tome i automatsko poništavanje licence i brisanje iz spiska ovlašćenih procjenjivača.

Poništvanje licence predlaže Komisija za izdavanje licenci i inovaciju znanja  Upravnom  odboru Udruženja, a Upravni odbor predlog dostavlja Ministarstvu finansija.

Član Udruženja plaćanjem članarine u roku od tri mjeseca stiče uslov za obnovu članstva u Udruženju.

Ukoliko u roku od tri mjeseca član ne izmiri članarinu, članstvo u Udruženju prestaje trajno.

 

Član 44.

 

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • svojevoljnim istupanjem
 • učlanjenjem u drugo udruženje ili sličnu asocijaciju u Crnoj Gori
 • isključenjem
 • neplaćanjem članarine
 • smrću

Član udruženja može biti isključen ukoliko istupa ili se na bilo koji način ne pridržava Statuta, ne izvršava svoje obaveze koje je kao član CUP-a prihvatio, ne poštuje Kodeks profesionalne etike CUP-a, ili svojim sveukupnim ponašanjem nanosi štetu Udruženju.

Pravilnikom o članstvu bliže su regulisana pravila  o članstvu CUP-a, koji donosi Upravni odbor.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

 

Član 45.

 

Članovi svoja prava i obaveze ostvaruju neposredno kao pojedinci ili preko Udruženja.

 

Član Udruženja je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
 • se stalno usavršava u svom profesionalnom djelokrugu
 • učestvuje u skladu sa svojim profesionalnim opredjeljenjem u aktivnostima CUP-a
 • plaća članarinu
 • čuva ugled CUP-a i pridržava se Kodeksa profesionalne etikeCUP-a
 • poštuje odluke organa CUP-a
 • obavlja druge poslove koji su propisani ovim Statutom i drugim opštim aktima CUP-a, ili su mu povjereni od strane Upravnog odbora.

 

Član 46.

 

 

Za uspješno ostvarivanje programskih zadataka Udruženja i za rezultate postignute u obavljanju poslova procjenjivanja Udruženje dodjeljuje priznanja.

Priznanja dodjeljuje Upravni odbor.

 

 

 

 

VIII ZVANJA I LICENCE

Član 47.

 

Udruženje ustanovljava dva nivoa profesionalnih zvanja:

 • ovlašćeni procjenjivač
 • saradnik procjenjivača

 

Ovlašćeni procjenjivači su članovi udruženja koji imaju zvanje ovlašćenog procjenjivača, licencu i koji unapređuju znanje  na način što:

 • pohađaju edukativne programe CUP-a i polažu odgovarajuće ispite
 • kontinuirano se edukuju kroz redovno pohađađanje konferencija, seminara i okruglih stolova
 • su proveli najmanje 3(tri) godine u statusu saradnik procjenjivača
 • imaju polisu profesionalnog osiguranja za poslove procjene.

Postojeći procjenjivači dužni su da u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona o  računovodstvu (17.08.2016.god. do 17.08.2018.god) dobiju licencu ovlašćenog procjenjivača u skladu sa ovim Zakonom.

Pravilnik o sticanju zvanja ovlašćenog procjenjivača i inovaciji znanja detaljno će razraditi pitanja dobijanja zvanja ovlašćenog procjenjivača i postupak i uslove za  inovaciju znanja.

 

Saradnik procjenjivača može biti lice koje pristupi Udruženju, a koje:

–  želi da se informiše i edukuje o procjenama imovine, a ne može samostalno vršiti procjenu imovine

–  želi da se edukuje za procjene vrijednosti imovine, ali nije ovlašćen u skladu sa važećim propisima da vrši procjene imovine

–  strani državljanin koji vrši procjene sredstava u svojoj zemlji, a ne vrši procjene u Crnoj Gori

–  se bavi komplementarnom djelatnošću  u odnosu na oblast procjene sredstava.

Saradnik procjenjivača prihvata ciljeve Udruženja  i ovaj Statut, ima pravo da prisustvuje i  glasa na Skupštini Udruženja i da bude imenovan u organe Udruženja.

 

Član 48.

 

 

Svaki licencirani član Udruženja ima pečat.

 

Upravni odbor propisuje izgled i sadržaj pečata.

 

IX NAČIN FINANSIRANJA

 

Član 49.

 

Udruženje se finansira i stiče sredstva za rad iz sljedećih izvora:

 • članarine
 • prihoda od privrednog društva
 • sponzorstva
 • od seminara, savjetovanja i drugih stručnih aktivnosti
 • od izdavanja stalnih i posebnih publikacija i drugih aktivnosti
 • doprinosa članova
 • dobrovoljnih priloga
 • iz drugih izvora u skladu sa Zakonom i Statutom

 

 

Član 50.

 

Udruženje ima i raposlaže sredstvima u obliku stvari, novčanim sredstvima i materijalnim pravima.

 

X INFORMISANJE I JAVNOST RADA

 

Član 51.

 

 

Rad svih organa Udruženja je javan. Javnost rada se ostvaruje u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Predstavnici javnog informisanja mogu prisustvovati sjednicama organa Udruženja i obavještavati javnost o njihovom radu.

 

 

XI POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA

 

 

Član 52.

 

Statut Udruženja može se mijenjati.

Predlog za izmjenu Statuta mogu podnijeti Upravni odbor, Predsjednik Udruženja, Nadzorni odbor i 1/5 članova Udruženja.

 

XII PROMJENA ČINJENICA I PODATAKA

 

Član 53

 

Udruženje je dužno da preko ovlašćenog lica za zastupanje dostavi Ministarrstvu prijavu o svakoj promjeni činjenica i podataka, koji se upisuju u registar u roku od 30 dana od nastanka promjene sa odlukom nadležnog organa.

 

XIII  PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

Član 54.

 

Udruženje prestaje sa radom:

 

 • ako to zaključi Skupština,
 • ako se broj članova smanji ispod 15, automatizmom.

U slučaju prestanka rada sva imovina Udruženja ide na raspolaganje nevladinim organizacijama ili humanitarnim organizacijama registrovanim u Crnoj Gori, shodno odluci nadležnog organa Udruženja.

U slučaju prestanka rada predsjednik Udruženja je dužan podnijeti nadležnom organu uprave koji vodi registar Udruženja zahtjev za brisanje iz registra.

 

 

 

 

 

XIV STUPANJE NA SNAGU

 

Član 55.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Podgorica,  30. 05. 2017.                                 Predsjedavajući Skupštine

Mr. Slobodan Perović