Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine Udruženja

Zapisnik

sa redovne godišnje Skupštine Udruženja

 

 

Redovna godišnja Skupština Udruženja nezavisnih procjenjivača Crne Gore, održana je u utorak 30.05.2017. godine.

 

Dnevni red:

 

1). Otvaranje Skupštine – predsjednik Udruženja – kratko uvodno izaganje

1.1 Utvrđivanje kvoruma

1.2 Izbor predsjedništva Skupštine

1.3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

1.4 Upoznavanje sa zapisnikom sa prethodne redovne Skupštine

2). Podnošenje izvještaja o radu Udruženja sa smjernicama, diskusija, usvajanje

3). Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja – predlog Nadzornog odbora

4). Izbor organa Udruženja

5). Razno

 

ad)1. Skupštinu je otvorio i njome predsjedavao predsjednik Udruženja Slobodan Perović

  • Utvrđeno je da postoji kvorum za pravovaljan rad Skupštine (spisak prisutnih sastavni dio Zapisnika)
  • Izabrano je predsjedništvo Skupštine (Perović, Nikolić, Mališić)
  • Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine (prilog zapisnika)
  • Skupština je upoznata (dostavljen delegatima) sa zapisnikom sa prethodne redovne Skupštine Udruženja. Usvojen aklamacijom jednoglasno.

 

ad)2. Izvještaj o radu dostavljen je članovima Udruženja uz poziv – blagovremeno. Predsjednik je dao kratke uvodne napomene.

 

U diskusiji su učestvovali Goran Dedić, Nikola Vujoševic, Skender Elezović, Milovan Marković, Momo Mihaljević.

Odgovore i dopunska objašnjenja dali su P. Nikolić i N. Mališić.

Izvještaj je usvojen jednoglasno sa akcentiranjem da Upravni odbor uradi detaljan program budućih aktivnosti i da da neophodna objašnjenja o obavezama koje proističu iz Zakona.

 

ad)3. Finansijski izvještaj sa predlogom Nadzornog odbora obrazložio je predsjednik Nadzornog odbora Andrija Pavlićević. U diskusiji su uzeli učešće G. Dedić, B. Ivanišević.

Finansijski izvještaj je usvojen jednoglasno.

 

  1. ad) 4. Uvodne napomene i obrazloženje predloga Statuta Udruženja dao je predsjednik Udruženja.

Predlog Statuta je bio izložen na sajtu Udruženja duže vremena sa pozivom da članovi Udruženja daju primjedbe i dopune.

U diskusiji su uzeli učešće G. Dedić, M. Radunović, M. Mihaljević, S. Perović, N. Mališić, S. Lalić.

Glavni predmet diskusije je bio o mogućnosti da Udruženje, kao NVO, za obavljanje poslovnih aktivnosti može formirati d.o.o., kao i određene sugestije za preciziranje teksta Statuta Udruženja.

Zaključeno je da ta mogućnost ostane u Statutu s obavezom da Upravni odbor ozbiljno, na osnovu analize, raspravi ovo pitanje i donese odgovarajuću odluku.

Ovlašćen je i zadužen Upravni odbor Udruženja da uradi neophodne korekcije teksta u skladu sa datim primjedbama te uradi neophodne intervencije radi jasnijeg i nedvosmislenog tumačenja teksta.

Statut je usvojen sa jednim glasom protiv.

Odluka o usvajanju Statuta Udruženja je sastavni dio zapisnika.

 

ad)5. Izbor organa Udruženja

 

Nakon iznešenog predloga i diskusije donesene su odluke o sastavu organa Udruženja:

Za predsjednika Udruženja je izabran Slobodan Perović.

Za članove Upravnog odbora Udruženja izabrani su:

Nikolić Predrag

Marković Milovan

Lučić Nadežda

Markišić Omer

Radunović Marko

Nikolić Nemanja

Jovićević Marko

Za članove Nadzornog odbora izabrani su Predrag Rakočević, Dedić Goran i Vujošević Nikola.

Za generalnog sekretara Udruženja izabran je Nikola Mališić.

 

Svi organi Udruženja shodno Statutu izabrani su na period od 4 godine.

Odluke su sastavni dio zapisnika.

 

  1. ad) 6. Tekuća pitanja

 

Skupština je donijela sljedeći zaključak:

Da novoizabrani organi moraju u najkraćem mogućem roku, po konstituisanju, da urade programe aktivnosti .

Upravni odbor treba:

– Da u vezi sa novim zakonskim rješenjima i u prikladnoj formi i sadržaju upozna članstvo Udruženja sa neophodnim aktivnostima koje proizilaze iz zakona;

– Uradi program edukacije članstva;

– Uradi program za apliciranje i dobijanje AMA statusa;

– Da donese odluku o apliciranju za članstvo u IVS;

– Radi na povezivanju s udruženjima iz regiona i odgovarajućim univerzitetskim institucijama i sklapanju odgovarajućih sporazuma;

– Da formira sve organe utvrđene Statutom (sekcije, odbori, komisije);

– Sve materijale sa Skupštine objavi na sajtu Udruženja.

 

Skupština je počela sa radom u 11h a završila u 13 časova.

 

 

 

 

Sekretar                                                                                                                                                     Predsjedavajući Skupštine

Nikola Mališić                                                                                                                                                          Slobodan Perović